Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

09/06/2023
Sở Y tế tỉnh Hà Nam công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu: Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT; Gói thầu số 03: Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng năm 2023, với các nội dung sau:
1234
Previous Page 1-15 Next Page