Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Kết quả giải quyết TTHC  
09/01/2024
Căn cứ Công văn số 111/VPUB-HCCKSTT ngày 09/01/2024 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 12/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 12/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231129-0003) bị quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do lỗi của hệ thống phần mềm. Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau:
22/12/2023
Căn cứ Công văn số 5065/VPUB-HCCKSTT ngày 22/12/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 11/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231013-0001). Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau:
20/11/2023
Căn cứ Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT ngày 20/11/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 10/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231005-0001). Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau:
22/05/2023
Căn cứ Công văn số 1726/VPUB-HCCKSTT ngày 22/05/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 04/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 4/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-230323-0007) bị quá hạn 05 giờ 02 phút trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do lỗi của hệ thống phần mềm. Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau: