Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành Chuyển đổi số  
05/10/2022
Thực hiện Công văn số 2851/VPUB-KGVX ngày 03/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, Sở Nội vụ giới thiệu đến các tổ chức, cá nhân bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 cụ thể như sau:
30/09/2022
Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.
20/09/2022
Ngày 16 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh
10/08/2022
Ngày 09 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030