Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/09/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 21/09/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan