Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp phép An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm  
Thủ tục cấp phép An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

STT

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

Nội dung

1

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba)

Tải file

Mẫu đơn

2

Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Tải file

Mẫu đơn

3

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tải file

Mẫu đơn

4

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất).

Tải file

Mẫu đơn

5

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Tải file

Mẫu đơn

6

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Tải file

Mẫu đơn

7

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Tải file

Mẫu đơn

8

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tải file

Mẫu đơn

9

Cấp  lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Tải file

Mẫu đơn

10

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

Tải file

Mẫu đơn

11

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Tải file

Mẫu đơn

12

Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước

Tải file

Mẫu đơn

Tin liên quan