Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%2C%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh%20c%E1%BB%A7a%20th%E1%BB%A7%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%20c%C6%A1%20quan  
07/03/2024
Ngày 06/3/2024 Sở Y tế ban hành công văn số 311/SYT-NVYD về việc Thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
27/02/2024
Ngày 27/02/2024 Sở Y tế ban hành công văn số 259/SYT-NVYD về thu hồi mỹ phẩm
27/02/2024
Ngày 27/02/2024 Sở Y tế ban hành công văn số 258/SYT-NVYD về việc thu hồi thuốcvi phạm mức độ 3
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page