Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 6/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Tin tức sự kiện  
công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 6/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Sở Y tế công khai danh sách danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 6/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC như sau: