Skip Ribbon Commands
Skip to main content

công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính Kết quả giải quyết TTHC  
công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Căn cứ Công văn số 5065/VPUB-HCCKSTT ngày 22/12/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 11/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 11/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231013-0001). Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau: