Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hẹn tháng 12/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính Kết quả giải quyết TTHC  
Công khai hồ sơ trễ hẹn tháng 12/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Căn cứ Công văn số 111/VPUB-HCCKSTT ngày 09/01/2024 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 12/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 12/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231129-0003) bị quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do lỗi của hệ thống phần mềm. Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau: