Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi

Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi
Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lao và bệnh phổi