Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai thu hồi kinh phí đã giao dự toán đầu năm 2022 của các đơn vị về ngân sách tỉnh d...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai thu hồi kinh phí đã giao dự toán đầu năm 2022 của các đơn vị về ngân sách tỉnh do điều chỉnh giảm chỉ tiêu biên chế , người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 02/03/2022 của UBND
Tin liên quan