Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Văn bản thông thường  
30/01/2019
Ngày 30/01/2019 Sở Y tế ban hành Quyết định số 30/QĐ-SY về việc công bố công khai nhiệm vụ thu sự nghiệp năm 2019 của Sở Y tế
28/01/2019
Ngày 28/01/2019 Sở Y tế ban hành Quyết định số 24/QĐ-SYT về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019 của Sở Y tế
21/01/2019
Ngày 21/01/2019 Sở Y tế ban hành Quyết định số 22/QĐ-SYT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Y tế
03/12/2018
Ngày 03/12/2019 Sở Y tế ban hành Quyết định số 647a/QĐ-SYT về việc công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Y tế
1234
Previous Page 1-15 Next Page