Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v: tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thuốc

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
V/v: tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thuốc
Ngày 24/8/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 1881?SYT-NVD về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thuốc