Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 2356/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
Quyết định 2356/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Tin liên quan