Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Tuyên truyền, Phổ biến  
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Để thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành “Tài liệu tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Nội dung tuyên truyền gồm 2 phần: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII từ đầu nhiệm kỳ tới nay, dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thông qua tài liệu tuyên truyền này nhằm khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.