Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực trạng sâu răng sớm trẻ em từ 36 đến 71 tháng tuổi tại trường mầm non Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2021

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Thực trạng sâu răng sớm trẻ em từ 36 đến 71 tháng tuổi tại trường mầm non Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2021
1.  Tên đề tài: Thực trạng sâu răng sớm trẻ em từ 36 đến 71 tháng tuổi tại trường mầm non Liêm Chính thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam năm 2021

2. Chủ nhiệm đề tài: BSCKI Trương Thanh Phòng

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Văn phòng Sở Y tế Hà Nam

4. Cơ quan quản lý đề tài: Sở Y tế tỉnh Hà Nam

5. Danh sách nghiên cứu viên:

Thư ký đề tài: BSCKI Dương Văn Tú

Cộng sự đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Công Khương

  6. Tóm tắt: ​

​​Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả 

7. Kết quả:​