Skip Ribbon Commands
Skip to main content

thu hồi mỹ phẩm không đạt TCCL

Tiếp cận thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
thu hồi mỹ phẩm không đạt TCCL
Ngày 26/9/2021 Sở Y tế ban hành công văn số 2310/SYT-NVD về việc thu hồi mỹ phẩm không đạt TCCL

Căn cứ Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 11331/QLD-MP ngày 21/9/2021 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,

Sở Y tế tỉnh Hà Nam thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành lô mỹ phâm Clinxy Gel tắm & vệ sinh phụ nữ, trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: Số lô: 0065; ngày sản xuất: 03/7/2020; hạn sử dụng: 03/7/2023 do Công ty TNHH MTV MP Minh Phước sản xuất và phân phối.

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí). Nhãn sản phẩm không có thông tin về doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định

2. Yêu cầu các doanh nghiệp klinh doanh dược, Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố thực hiện ngay các nội dung sau:

 - Thông tin đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quản lý không được kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; tiến hành thu hồi sản phẩm và trả về cơ sở cung ứng (nếu có); đồng thời giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý theo các quy định hiện hành.

 - Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 01/10/2021.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để được giải đáp./.