Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Thủ tục hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính  
THÔNG BÁO Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

UBND TỈNH HÀ NAM

                                                        ​ SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 09  tháng 0 1  năm 2015

 

THÔNG BÁO

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

 

          Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

          Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

          Sở Y tế tỉnh Hà Nam mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

          1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, công chức làm việc tại Sở Y tế như: Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

          2. Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

          3. Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

          Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

          Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Y tế tỉnh Hà Nam ( qua Văn phòng)

          Địa chỉ liên hệ: Đường Trường Chinh – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam

          Số điện thoại: 03513.854.392

          Email: syt@hanam.gov.vn

          * Lưu ý:

          - Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

          - Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

          - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Trân trọng thông báo./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Trần Viết Huệ


Tin liên quan