Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Tin Y tế Tin hoạt động  
Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch
Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị Thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (KTDP) về chất lượng nước sạch (CLNS) sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm tra (gọi tắt là Hội đồng), đại diện Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn KTĐP. Bà Nguyễn Thị Khánh Thiệm, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị chủ trì biên soạn dự thảo Quy chuẩn KTĐP báo cáo toàn bộ quá trình xây dựng dự thảo; việc tiếp thu ý kiến đóng góp qua các lần hội thảo, xin ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, thành viên Hội đồng nhân dân tỉnh, một số doanh nghiệp cấp nước, ý kiến góp ý của Bộ Y tế và Bộ Khoa học & Công nghệ. Sau khi tiếp thu các ý kiến, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung dự thảo Quy chuẩn KTĐP.

Tại Hội nghị, 100% thành viên Hội đồng nhất trí với nội dung dự thảo. Đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến bổ sung cho dự thảo về: một số điều trong dự thảo, các quy định về công bố hợp quy, tần suất lấy mẫu kiểm tra đối với một số thông số nhóm B, kết quả nội kiểm nước cần đầy đủ hơn, xem xét lại việc sử dụng công suất để xác định số lượng mẫu nước sạch lấy mỗi lần thử nghiệm…

Toàn cảnh Hội nghị.jpg

Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, đóng góp, Hội đồng thống nhất: Việc xây dựng dự thảo để ban hành Quy chuẩn KTĐP về CLNS phục vụ cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Hà Nam là cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban soạn thảo đã thực hiện đúng trình tự theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN  ngày 25/12/2019 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành Quy chuẩn KTĐP; Kế hoạch số 554/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam xây dựng Quy chuẩn KTĐP về CLNS sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn KTĐP cơ bản đầy đủ theo quy định.

Cùng với đó, Hội đồng cũng đưa ra các kiến nghị để ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo như: thống nhất tên gọi của Quy chuẩn là Quy chuẩn KTĐP về CLNS sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; củng cố căn cứ khoa học để xác định bộ thông số trong dự thảo Quy chuẩn KTĐP khi đưa vào áp dụng đảm bảo được CLNS và sức khỏe của người dân; bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư 26 của Bộ Khoa học & Công nghệ; rà soát, chỉnh sửa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định...

Qua nghe kết luận và kiến nghị của Hội đồng, Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo để trình UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Y tế. Sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Y tế sẽ gửi xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh tỉnh ký ban hành.