Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên đề tài: khảo sát thực trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Tên đề tài: khảo sát thực trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

1. Tên đề tài: khảo sát thực trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

2. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Lệ; Ngô Thị Yến

3. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam

4. Cơ quan quản lý đề tài: Sở Y tế tỉnh Hà Nam

5. Danh sách nghiên cứu viên:

Thư ký đề tài: Trần Văn Phong

Cộng sự đề tài: Nguyễn Thị Hải Yến; Phan Thị Diên

  3. Tóm tắt: 

Mục tiêu: 

1. Mô tả thực trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật đường tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam năm 2021

2. Nhận xét một số yếu tổ liên quan tình trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả 

4. Kết quả: 

Qua nghiên cứu 140 người bệnh về tình trạng dinh dưỡng sau phẫu thuật tiêu hóa tại Khoa Ngoại tiêu hóa bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, chúng tôi xin đưa hai kết luận như sau:
1. Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
-  Theo BMI: (140 người bệnh): Đánh giá theo BMI sau phẫu thuật là tỷ lệ người bệnh suy dinh dưỡng là 23,5%.
- Theo SGA: (127 người bệnh dưới 65 tuổi): tỷ lệ người bệnh suy dinh dưỡng là 29,9%; trong đó người bệnh suy dinh dưỡng nhẹ chiếm 29,2% và người bệnh suy dinh dưỡng nặng chiếm 0,7%. 
- Theo MNA: (13 người bệnh từ 65 tuổi trở lên): tỷ lệ người bệnh suy dinh dưỡng là 76,9%; trong đó: tỷ lệ người bệnh suy dinh dưỡng nhẹ chiếm 30,7% và nặng chiếm 46,2%.
- Theo khẩu phần ăn 24h (140 NB): tỷ lệ NB có khẩu phần ăn 24h không đủ năng lượng chiếm 8,6%;  NB có khẩu phần ăn 24h đủ năng lượng chiếm 91,6%.
2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của người bệnh sau phẫu thuật tiêu hóa
- Yếu tố cá nhân: Tuổi càng cao, tình trạng suy dinh dưỡng càng tăng. Thu nhập kinh tế cao, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp. Có mối liên quan giữa nhóm tuổi với BMI sau phẫu thuật và khẩu phần ăn 24h, thu nhập kinh tế với BMI sau phẫu thuật (p < 0,05).
- Yếu tố bệnh lý: Có mối liên quan giữa bệnh lý kèm theo với MNA và khẩu phần ăn 24h; giữa phương pháp phẫu thuật với BMI sau phẫu thuật (p < 0,05).
- Yếu tố xã hội: Có mối liên quan giữa hỗ trợ của gia đình và xã hội với khẩu phần ăn 24h (p < 0,05).