Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai số liệu thu hồi kinh phí đã giao dự toán đầu năm 2023 của các đơn vị do giảm chỉ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thu hồi kinh phí đã giao dự toán đầu năm 2023 của các đơn vị do giảm chỉ tiêu biên chế công chức năm 2023, giảm số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo Nghị quyết 66/NQ-HĐND và Nghị quyết 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh