Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung kinh phí tự chủ ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung kinh phí tự chủ ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế
Tin liên quan