Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán thu, chi ngân sách ngân sách nhà nước năm 2023 tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 23/QĐ-SYT ngày 16/01/2023 của Sở Y tế