Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ y tế Việt Đông

Lĩnh vực KCB Cấp phép hoạt động  
Quyết định Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch vụ y tế Việt Đông