Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mã ngạch V.05 có được phụ cấp nghề Y mức 100%?

Tuyên truyền, Phổ biến  
Mã ngạch V.05 có được phụ cấp nghề Y mức 100%?
Bà Nguyễn Thị Minh Truyền (Ninh Thuận) làm việc tại Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm y tế, trình độ chuyên môn là Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, nhiệm vụ công tác là thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm từ năm 2010 đến nay.

Bà Minh Truyền hỏi, bà đang hưởng 40% ưu đãi nghề, mã ngạch V.05.02.08 thì có được hưởng ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLTBYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Trường hợp viên chức trình độ chuyên môn là Kỹ sư Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật viên hạng IV, mã số chức danh nghề nghiệp V.05.02.08 nhiệm vụ công tác thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm từ năm 2010 đến nay không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.


https://baochinhphu.vn