Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

Dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng

2. Chủ đầu tư: Trung tâm y tế huyện Kim Bảng

3. Tổng dự toán: 3.920,899 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

6. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

xem chi tiết.pdfthông tin dự án