Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh
Công văn số      /SYT-KHTC ngày 108/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 
Dự thảo Nghị quyết.doc