Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính Kết quả giải quyết TTHC  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Căn cứ Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT ngày 20/11/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 10/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-231005-0001). Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau: