Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 04/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính  
Công khai hồ sơ trễ hạn tháng 04/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Căn cứ Công văn số 1726/VPUB-HCCKSTT ngày 22/05/2023 của văn phòng UBND tỉnh về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 04/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Theo đó, trong tháng 4/2023 Sở Y tế có 01 hồ sơ (mã hồ sơ 000.00.16.H25-230323-0007) bị quá hạn 05 giờ 02 phút trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC do lỗi của hệ thống phần mềm. Sở Y tế công khai hồ sơ trễ hạn cụ thể sau: