Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập.Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương tổ chức và thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát các đề án liên doanh, liên kết đang thực hiện tại đơn vị theo các quy định hiện hành, kể cả các đề án đã triển khai trước thời điểm Luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực, trong đó cần lưu ý

-Rà  soát  các  trang thiết bị đã đưa vào liên doanh, liên kết. Trường hợp các trang thiết bị y tế không rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ phải dừng ngay hợp đồng với phía đối tác, báo cáo về Sở Y tế và đề xuất giải pháp giải quyết;

-Rà soát lại giá của các trang thiết bị y tế đã đưa vào liên doanh, liên kết, trường hợp phát hiện giá không phù hợp phải xem xét điều chỉnh ngay hợp đồng, phương án tài chính của đề án và mức giá của dịch vụ

;-Rà soát phương án chi phí, mức thu, thời gian thu hồi vốn của các nhà đầu tư. Trường hợp thời gian thu hồi vốn nhanh hơn so với hợp đồng đã ký phải kịp thời điều chỉnh lại thời gian, rà soát tỷ lệ phân chia hoặc giảm giá dịch vụ cho phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh;

-Trường hợp các tài sản đã kết thúc thời hạn liên doanh, liên kết theo đề án và hợp đồng đã ký kết phải thực hiện xử lý tài sảntheo quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công trong quá trình xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án thuêtài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, trong đó cần lưu ý

-Phải căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp được thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết để đề xuất chủ trương và xâydựng nội dung đề án;

-Phải thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất bằng văn bản giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và tổ chức công đoàn của đơn vị về chủ trương tổ chức và nội dung của các đề án liên doanh, liên kết;

-Phải công khai, minh bạch, khách quan việc lựa chọn đối tác và nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017;

-Các đơn vị phải theo dõi, hạch toán riêng doanh thu, chi phí và phản ánh vào báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân

sách nhà nước. Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi từ nguồn thu từ các đề án xã hội hóa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy định;

-Nghiêm cấm các hành vi để ngoài sổ sách, báo cáo tài chính các khoản thu, chi từ nguồn xã hội hóa, gian lận trốn thuế, thông đồng với nhà đầu tư để nâng khống giá, thu các khoản thu ngoài giá thu đã công khai ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về giá, trong đó cần lưu ý-

Về mức thu:Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và quyết định mức giá theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý theo quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

-Niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ từ các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ theo yêu cầu tại đơn vị, trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (nếu có) để người bệnh biết, lựa chọn;

-Phải giải thích rõ cho người bệnh hiểu và đồng ý chi trả phần chi phí chênh lệch giữa mức giá dịch vụ kỹ thuật được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ theo yêu cầu đã được phê duyệt. Trường hợp máy móc, thiết bị được đầu tư từ nguồn ngân sách bị hỏng hoặc chưa được đầu tư mua sắm và người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không đồng ý sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ máy xã hội hóa thì cơ sở y tế phải chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác theo quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm  y tế hoặc chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vịchỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế để phối hợpgiải quyết./.​

Tải file tại đây.pdf