Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

​1. Văn phòng

Điện thoại: 02263.854.392

Chánh Văn phòng: Đinh Văn Sáng

Mail: dinhvansang@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

          - Thực hiện tiếp nhận quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về công văn giấy tờ, thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, khi nhận công văn phải vào sổ trình lãnh đạo Sở và chuyển tới các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

          - Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gửi và quản lý sử dụng con đấu theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc sở Y tế

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học vào cải cahs hành chính và công tác văn thư lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, từng bước hiện đại hoá công tác văn thư lưu trữ.

          - Chịu trách nhiệm mua sắm các trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của Văn phòng Sở và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.Tổ chức triển khai công tác dịch vụ nhằm phục vụ cho mọi hoạt động hàng ngày và đột xuất của cơ quan như: nước uống, nước rửa, mua vé tầu xe, vé máy bay và sửa chữa điện nước, vệ sinh ngoại cảnh các phòng làm việc theo quy định quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc như: điện thoại, FAX được thông suốt. Quản lý xe và xăng xe, đảm bảo phương tiện cho cán bộ đi công tác.

          - Đánh máy, sao chụp tài liệu, công văn của Văn phòng Sở.

          - Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dưng nội quy và tổ chức phòng cháy, chữa cháy bảo vệ cơ quan.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Gíam đốc Sở giao.

2. Phòng Tổ chức cán bộ

ĐT: 02263.854.356

Trưởng phòng: Trần Thị Bích Hồng

Mail: tranthibichhong@hanam.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ:

          1.1 Công tác tổ chức

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng quy hoạch và tổ chức bộ máy của Ngành, tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến thôn, xóm theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị y tế trong ngành.

          .1.2 Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức

          - Xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức bao gồm: Công chức, viên chức lãnh đạo; công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và công chức,viên chức có chức danh khác.

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ, tin học...

          - Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét, chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham quan trong và ngoài nước.

          - Tham gia tổ chức việc tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý. Hướng dẫn thực hiện theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ các chức danh cán bộ, viên chức Ngành y tế theo quy định.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ công chức, viên chức và kỷ luật theo quy định phân cấp quản lý.

          - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và hướng dẫn công tác bổ xung lý lịch công chức, viên chức hàng năm.

1.3 Chế độ, chính sách và lao động tiền lương

          - Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu lao động cho các đơn vị của Ngành theo phân cấp quản lý.

          - Tổ chức thực hiện và bổ xung, sửa đổi theo các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ công chức, viên chức về lương và phụ cấp quanh lương.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về các thủ tục khen thưởng, kỷ luật.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về thực hiện bảo hộ lao động, an toàn lao động.

          - Giúp Giám đốc Sở giải quyết chế độ về hưu, cho thôi việc và các chế độ khác có liên quan đến công chức, viên chức theo quy định.

1.4 Bảo vệ chính trị nội bộ

 Tham mưu cho Giám đốc sở trong việc giáo dục chính trị, nâng cao giác ngộ chính trị để hoàn thành nhiệm vụ của từng công chức viên chức được phân công.

1.5 Thông tin báo cáo

- Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, các chế độ chính sách đúng thời gian quy định.

- Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên cấp trên.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác phát triển y tế trong toàn ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

ĐT: 02263.854.354

Trưởng phòng: Lý Cao Kiên

EMail: lycaokien@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

        - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện chương trình mục tiêu, thu chi từ vốn viện trợ và vay vốn; chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.

          - Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình dự án trình Giám đốc và tố chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

          - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính y tế, đề xuất phương án và biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hoạt động hoạch toán kinh tế ứng dụng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.

          - Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ chính sách về tài chính kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý.

          - Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thực hiện công tác quản lý tài chính và kế toán theo quy định hiện hành.

          - Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh đầu tư cho y tế địa phương bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn vốn viện trợ khác theo quy định của pháp luật.

          - Theo dõi và quản lý công sản được nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời đầy đủ cho cơ quan quản lý tài chính nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương, chế độ nhà nước.

          - Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, chi phí đầu tư các chương trình mục tiêu do ngành y tế quản lý.

          - Tổng hợp, báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

          - Tổ chức bồi dưỡng,tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính cho cán bộ phụ trách công tác tài chính kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

       - Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt.

          - Giúp lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hằng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.

          - Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu (bao gồm cả kế hoạch dài dạn, ngắn hạn và kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản) kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc Sở.

          - Tổ chức hướng dẫn đôn dốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh, báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

          - Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác đầu tư cho y tế, tổng hợp các nguồn đầu tư đưa vào cân đối nguồn lực chung, theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư cho y tế theo quy định của pháp luật.

          - Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

          - Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tổ chức tài trợ.

          - Tổng hợp phân tích số liệu thống kê định kỳ hằng năm, 5 năm và 10 năm; cung cấp số liệu thông kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.

          - Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thông kê y tế, tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

          - Thực hiện các nhiện vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

4. Phòng Nghiệp vụ Y.

ĐT: 02263.854.352

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Khương

Mail: nguyencongkhuong@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

          - Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch công tác, phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

          - Triển khai hướng dẫn, theo dõi và bám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở y tế cơ quan, xí nghiệp, trường học ...và các cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của Ngành y tế về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Theo dõi đánh giá và phân tích diễn biến, mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

          - Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế trong tỉnh.

          - Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại, phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở về mặt chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, pháp y, pháp y Tâm thần và quản lý sức khỏe.

          - Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về y tế, về công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

          Tham gia giải quyết về khiếu nại tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám chữa bệnh.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y và y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật.

            - Thống kê tổng hợp, báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

5. Phòng Nghiệp vụ Dược

ĐT: 

Trưởng phòng: Quách Xuân Kha

Mail: quachxuankha@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

          - Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Dược để xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển công tác dược của tỉnh trình Giám đốc Sở y tế, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          - Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp, đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.       

           - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý Dược và Mỹ phẩm, hướng dẫn kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế.

          - Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện quy chế chuyên môn về dược đã và đang sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

          - Phối hợp với phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

          - Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng, chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không có nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

          - Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc sử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

          - Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Dược theo quy định.

          - Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

6. Thanh tra Sở Y tế  

ĐT: 0226​3.854.353

Trưởng phòng: Vũ Kim

Mail: vukim@hanam.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:     

          - Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của các tổ chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và Thanh tra nhà nước tỉnh phê duyệt.

          - Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

          - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc kể cả váccin sinh phẩm, trang thiết bị y tế của các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tập thể, công dân trên địa bàn tỉnh.

         - Xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác xét, giải quyết khiếu tố của các đơn vị trực thuộc Sở

         -Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật.

         - Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về y tế và quản lý nhà nước về thanh tra y tế để giúp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng pháp luật.

         - Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

          - Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế lên lãnh đạo Sở và Thanh tra tỉnh.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Y tế giao.