Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục cấp phép hành nghề thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh  
Thủ tục cấp phép hành nghề thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

I. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung

1

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Tải file

Mẫu đơn: không

2

Thành lập và cho phép thành lập ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế, và thuộc bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, ngân hàng mô tư nhân, ngân hàng mô thuộc bệnh viện tư nhân, trường đại học y, dược tư thục trên địa bàn quản lý.

Tải file

Mẫu đơn: không

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh.

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

PL2

4

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam.

Tải file

Mẫu đơn

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Tải file

Mẫu đơn

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của  Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục1

Phụ lục2

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Tải file

Mẫu đơn

10

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

11

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa.

Tải file

Mẫu đơn

12

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Tải file

Mẫu đơn

13

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bênh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

Tải file

Mẫu đơn

14

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa

Tải file

Mẫu đơn

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Tải file

Mẫu đơn

16

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh

Tải file

Mẫu đơn

17

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh 

Tải file

Mẫu đơn

18

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

Tải file

Mẫu đơn

19

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Tải file

Mẫu đơn

20

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Tải file

Mẫu đơn

21

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Tải file

Mẫu đơn

22

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Tải file

Mẫu đơn

23

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự

Tải file

Mẫu đơn

24

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Tải file

Mẫu đơn

25

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Tải file

Mẫu đơn

26

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Tải file

Mẫu đơn

27

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

Tải file

Mẫu đơn

28

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn: Không có

 

29

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn: không có

 

30

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn

31

Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên

Tải file

Mẫu đơn

32

Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi

Tải file

Mẫu đơn

33

Cấp giấy khám sức khỏe cho người  mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự

Tải file

Mẫu đơn

34

Khám sức khỏe định kỳ

Tải file

Mẫu đơn

35

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

Tải file

Mẫu đơn

36

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

Tải file

Mẫu đơn

37

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình trước ngày 01/01/2016

Tải file

Mẫu đơn

38

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình từ ngày 01/01/2016

Tải file

Mẫu đơn

39

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

40

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

41

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình độc lập

Tải file

 

Mẫu đơn

Phụ lục 1

 

 

42

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

43

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ đối với trạm y tế cấp xã

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

44

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình khi thay đổi địa điểm

Tải file

Mẫu đơn

45

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Tải file

Mẫu đơn

46

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa

Tải file

Mẫu đơn

47

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn

48

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn

49

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn

50

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

Tải file

Mẫu đơn

51

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuốc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập.

Tải file

 

Mẫu đơn

Phụ lục 1

 

52

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa.

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

53

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa.

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

54

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

55

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh.

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

56

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh 

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

57

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

58

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

59

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

60

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

61

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

62

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

63

Cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

64

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

65

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

Tải file

Mẫu đơn

Phụ lục 1

Phụ lục 2

66

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Tải file

Mẫu đơn

 

67

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

Tải file

Mẫu đơn