Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khoẻ tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm Phòng truyền thông giáo dục sức khoẻ ở Trung tâm Y tế huyện

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khoẻ tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm Phòng truyền thông giáo dục sức khoẻ ở Trung tâm Y tế huyện

1. Tên đề tài khoa học:

Nghiên cứu thực trạng truyền thông giáo dục sức khoẻ tuyến huyện và xây dựng mô hình thí điểm Phòng truyền thông giáo dục sức khoẻ ở Trung tâm Y tế huyện

Tác giả/đồng tác giả:

Tác giả: - Nguyễn Lập Quyết.

               Chức vụ: nguyên Giám đốc Sở Y tế

Phối hợp thực hiện:Ngô Văn Sâm

               Chức vụ: Trưởng phòng TCCB Sở Y tế

2. Giá trị làm lợi của đề tài khoa học: 

 

Việc ứng dụng nhân rộng xây dựng mô hình phòng TT – GDSK có tỉnh khả thi cao, có thể áp dụng trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động TT – GDSK của các Trung tâm Y tế huyện qua đó đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.