Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 719/KH-SYT về triển khai thực hiện QĐ số 25/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh

Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch  
Kế hoạch số 719/KH-SYT về  triển khai thực hiện QĐ số 25/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam