Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng
Quyết định 1830QĐ/BYT Vv ban hành "Hướng dẫn giám sát,điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng"