Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn

 

 

2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Nghiệp vụ y;

b) Phòng Nghiệp vụ dược;

c) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

d) Phòng Tài chính - Kế toán;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Thanh tra Sở;

f) Văn phòng.