Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

 

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Nghiệp vụ y;

b) Phòng Nghiệp vụ dược;

c) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

d) Phòng Tài chính - Kế toán;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Thanh tra Sở;

f) Văn phòng.